web counter

Tuladha Paribasan Yaiku

Tuladha Paribasan Yaiku

1.Tuladha paribasan yaiku......... 2.Tuladha bebasan yaiku.......... 3.Tuladha saloka yaiku...............

1. 1.Tuladha paribasan yaiku......... 2.Tuladha bebasan yaiku.......... 3.Tuladha saloka yaiku...............


Jawaban:

1. yaiku rangkaian kata yang tetap penggunaannya, tidak mengandung makna pengandaian.

2. bunyi-bunyi kang ajeg panggonane, tegese entar LAN ngemu Surasa pepindahan.

3. suatu ungkapan yang memiliki arti kiasan, bersifat tetap, dan mengandung ungkapan pengandaian.

Penjelasan:

semoga bermanfaat


2. tuladha ukarane paribasan yaiku? ​


Penjelasan:

Rukun agawe santosa, crah agawe brubah

(Dengan rukun kita bersatu, jika bercerai kita runtuh)

Semoga berkenan, jika membantu, mohon berkenan menjadikannya sebagai jawaban tercerdas. Terima kasih sebelumnya ✨


3. Apa tuladha paribasan?


Paribasan yaiku unen-unen kang gumathok lan ajeg panganggone sarta nduweni teges wantah. Tuladha: a. Arebutan balung tanpa sunsum = padudon sing disebabake barang sepele

Semoga membantu

4. Apa tuladha bebasan lan tuladha paribasan?


bebasan tuladhane : koyok ngenteni udane mangsa ketiga

paribasan tuldhane : cebol nggayuh lintang

5. tuladha paribasan buatkan 6 tolong...


becik ketitik olo ketoro
cecak mangan cagak
kebo nusu gudel

6. Tuladha paribasan 2 wae uga jelasna​


1.Aji godhong garing, tegese Wis ra ono ajine babar pisan.

2.Ancik-ancik ana ing pucuking eri, tegese Wong sing tansah kuwatir/sumelang.

3.Nyolong pethek, tegese Ora cocok karo pangirane wong akeh (Semisal kethok kere jebul sugih).

4.Ana catur mungkur, tegese Ora gelem ngrungokake rerasan kang ora becik.

5.Cecak nguntal cagak, tegese Gegayuhan kang ora imbang kekuwatane

Penjelasan:semoga membantu,jangan lupa jadikan yang terbaik yaa


7. goleka tuladha paribasan, bebasan lan saloka ?


1.Adhang-adhang tetesing embun
  -Njagakake barang mung saolehe wae
2.Adigang adigung adiguna
   -Wong sing ngendelake kekuwatan,keluhuran lan kapinteran
3.Aji godhong garing
  -Barang kang ora duwe aji babar blas
4.Ana catur mungkur
  -Ora gelem ngrungokake rerasan sing ora becik
5.Ana dhaulate ora ana begjane
  -Wes arep nemu kabegjan nanging ora sida
6.Ana gula ana semut
  -Panggonan sing ngrejekeni mesthi akeh sing nekani
7.Anak polah bapa kepradah
  -Wong tuwa nemu reribet amarga saka polahe anak
8.Ancik-ancik pucuking eri
  -Wong kang tansah sumelang yen keluputan
9.Anggenthong umas
  -Wong kang ora bisa nyimpen wewadi
10.Anggutuk lor kena kidul
  -Ngangkah marang sawijineng wong katibakake marang wong liya

8. Tulisen tuladha saka paribasan!


Jawaban:

AJINING DIRI SOKO LANTIP

TUT WURI HANDAYATI

Penjelasan:

maaf ya klo slh

#sejutapohon

Jawaban:

tulis contoh dari pepatah


9. Tulisen tuladha paribasan 2 wae!


Jawaban:

1. Ajining diri ana ing lathi

2. Ajining salira ana ing busana

3. Jer basuki mawa beya

4. Adigang, adigung, adiguna

semoga membantu


10. tembung paribasan yaiku​


Jawaban:

wawa tegese antar, ora ngemu surasa pepindhan


11. Apa tuladha bebasantuladha paribasan?


bebasan :
ngenteni udane mongso ketigo

paribasan :
cebol nggayuh lintang

12. 1. Tuladha ukarane mangsa yaiku?...2. Tuladha ukarane mendung yaiku?...3. Tuldha ukarane pamrih yaiku?...4. Tuladha ukarane grimis yaiku?...5. Tuladha ukarane ngeyub yaiku?...6. Tuladha ukarane unjal ambegan yaiku?...7. Tuladha ukarane emperan yaiku?...8. Tuladha ukarane memeyan yaiku?...9. Tuladha ukarane cahya yaiku?...10. Tuladha ukarane mbludag yaiku?...11. Tuladha ukarane warga yaiku?...12. Tuladha ukarane gayeng yaiku?...13. Tuladha ukarane nggresula yaiku?...14. Tuladha ukarane rejeki yaiku?...15. Tuladha ukarane panuwun yaiku?...Bantu jawab jangan asal !!​


Jawaban:

1. akeh banget sumure warga kang asat ing mangsa ketiga.

(mangsa= masa/wayah)

2. sore iki langite mendung banget

(mendung= mendung)

3. yen nulungi wong iku kudu ikhlas ora oleh pamrih

(pamrih=ngarepke imbalan)

4. aku arep dolan karo koncoku nanging grimis e ora gelem leren

5. sinta ngeyub ing ngisor wit pelem

(ngeyub=ndelik)

6. sinta unjal ambegan amarga kesel sakwise mlayu

(unjal ambegan= njupuk ambegan/mengambil nafas)

7. bapak maos koran ing emperan omah

(emperan= latar/ngarep omah)

8. -

9. cahya rembulan e katon terang banget

(Cahya=cahaya)

10. pesenan dino iki mbludag amarga lagi ana diskon

(mbludag=wakih/rame)

11. warga desa pada kerja bakti

12. panganan iku gayeng ing kalangan cah nom

(gayeng=populer)

13. yen nggarap tugas iku ora oleh nggresula senajan angel

(nggresula=mengeluh)

14. Bu Siti oleh rejeki kanggo tuku sepeda anake

15. kita kudhu ngucapake panuwun marang gusti amarga wis diwenehi kesehatan

(panuwun=terimakasih)

Penjelasan:

maaf ya yg nmr 8 ga aku jawab, aq gabisa

semoga membantu yaa maaf kalo jawabannya ada yg salah


13. contoh tuladha ukara ,paribasan?​


Jawaban:

kutuk marani sunduk

Penjelasan:


14. coba wenehana tuladha paribasan telu wae​


1. Anak polah, bapa kepradhah

- Makna dalam bahasa Jawa: wong tuwa nemu pakewuh amarga tumindak bocah kang kurang prayoga.

- Makna dalam bahasa Indonesia: orang tua ikut menanggung akibat dari perbuatan anaknya yang tidak baik.

2. Becik ketitik ala ketara

- Makna dalam bahasa Jawa: tumindak becik lan tumindak ala mesthi bakal ketara tembe mburine.

- Makna dalam bahasa Indonesia: perilaku baik maupun buruk pasti akan tampak ketika sudah waktunya.

3. Crah agawe bubrah, rukun agawe santosa

- Makna dalam bahasa Jawa: kacongkrahan bisa gawe bubrah, yen rukun marakake santosa.

- Makna dalam bahasa Indonesia: berpisah atau bercerai membuat runtuh, kerukunan membuat keadaan sentosa.

Jawaban:

1)Bapak lan ibu tansah maringi pitutur supados mboten kados toya ing godhong.

2) Banyu saka gendheng uga tiba ing limbah.

3)Banyu saka gendheng uga tiba ing limbah

Penjelasan:

Maaf kalau salah

Semoga membantu ya:)


15. tulisen siji tuladha paribasan Lan tegese​


Jawaban:

Becik ketitik ala ketara:

Wong kang becik/apik bakal ketitik, wong kang ala bakal ketara

Bathok bolu isi madu:

Wong asor, nanging nduwe kepinteran

( Orang kecil tetapi mempunyai kepintaran )


16. tulisen 1 tuladha paribasan lan artine!


duka yayah sanipi,jaja bang mawinga winga:wong kang nesu banget

17. Paribasan yaiku ....


Jawaban:

Paribasan yaiku unen-unen ajeg panganggone tegese wantah ora ngemu surasa pepindhane.

Jawaban:

paribasan yaiku misalkan/ seandainya


18. goleka tuladha paribasan, bebasan lan saloka ?


Berikut ini adalah contoh dari Paribasan, Bebasan, dan Saloka :

Contoh Paribasan :Anak catur mungkur, tegese ora gelem ngrungokake rerasaning liyan kang ora prayogaKeplok ora tombok, tegese melu seneng-seneng, nanging ora melu ngetokake ragadBlaba wuda, tegese merga seneng banget lomane, nganti awake dhewe nandhang kacingkranganContoh Bebasan :Kocak tandha lukak, tegese wong kang sugih omong pratandha durung akeh kawruheSedhakep nggawe-awe, tegese wis mareni marang tumindak ala nanging ing bathin kepingin nindhakake manehNgubak-ngubak banyu bening, tegese nggawe kerusuhan ing papan kang tentremContoh Saloka :Gajah ngidak rapah, tegese wong kang nglanggar wewelere dheweSumur lumaku tinimba, tegese wong kang kumudu-kudu dijaluki warahLahan karoban manis, tegese wong bagus utowo ayu rupane tur becik bebudhenePembahasan  

Berikut ini pengertian dari Paribasan, Bebasan dan Saloka :

Paribasan yaiku unen-unen kang ajeg pepanggone, mawa teges entar, ora ngemu surasa pepindhan. Bebasan yaiku unen-unen kang ajeg pepanggone, mawa tegese entar, ngemu surasa pepindhan. Kang dipindhakake kahanan utawa sesipatane wong utawa barang. Wonge uga katut ing sajrone pepindhan nanging kang luwih ditengenake kahanane utawa tindak-tanduke.Saloka yaiku unen-unen kang ajeg panganggone mawa teges entar, ngemu surasa pepindhan, nanging kang dipindhakake wonge.

Pelajari lebih lanjut  

1. Materi tentang  Apa contoh paribasan https://brainly.co.id/tugas/5398896

2. Materi tentang  apa perbedaan dari paribasan ,bebasan, dan saloka https://brainly.co.id/tugas/1721758

3. Materi tentang  10 tuladha tembung saloka https://brainly.co.id/tugas/12309583

-----------------------------

 

Detil jawaban

Kelas:  5

Mapel:  Ilmu Sosial

Bab:  Bab 3 - Keragaman Suku Bangsa dan Budaya Indonesia

Kode:  5.10.3


19. goleka tuladha kqng kalebu paribasan


- Adi budal menyang Suriah ibarat "asu marani gepuk" (mendekati bahaya / cari mati)

- Budi nggarai "kriwikan dadi grojogan" (perkara cilik dadi perkara gedhe)

- Bu minah njaluk wuruki Danu dulinan instagram ibarat "Kebo nusu gudhel" (wong tuwa njaluk muruk marang wong enom)

smg membantu dan jgn lupa likenya kak :)

20. #tolonglah gawea tuladha tembung paribasan


Ngubak ngubak banyu bening
---> gawe kerusuhan ing papan kang tentrem
anak catur mungkur
---> ora gelem ngrungokake rasaning liyan kang ora prayoga

Video Terkait

Kategori bahasa_lain