web counter

Si Adun Mah Ambekna Sakulit Bawang Hartina

Si Adun Mah Ambekna Sakulit Bawang Hartina

28. Si Adun mah ambekna sakulit bawang, hartina​

Daftar Isi

1. 28. Si Adun mah ambekna sakulit bawang, hartina​


Jawaban:

si adun mah loba ambek na=si adun banyak marah nya

Penjelasan:

kulit bawang=banyak

like follow kasih jawaban terbaik


2. naon hartina paribasa ambekna sakulit bawang​


Jawaban:

"marahnya cuman sebentar"


3. Jieun kalimat anu make kecap "ambekna sakulit bawang"


Si Maman mah geus di degungkeun ku babaturan na ge tapi da ambekna mah ngan sakulit bawang

4. . si ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . . . *


Jawaban:

hese dititah

maaf kalo salah


5. 1.paling seutik permainan cangklak.....jamlaa.3 orang. b.4 orangc.2 orang. d.5 orang2.mang darma keur nyawah di sawah ngagunekeun....a.mesin traktor. b.mesin Sakaic.mesin jahit. d.mesin bordir3.sobarl mah ambekna sakulit bawang.sakulit bawang Hartina?a.babari ceurik b.babari ngambek. c.babari seurikd.babari akur4.pamandangan dipagunungan kacida indahna.pamandangan asal kecap.a.pandangb.papandangc.mandangd pandangan5.sinonim kecap "dipeuruhkeun" nyaeta..a.dilawanb.dipaseanc.diperangand.ditaklukeun​


Jawaban:

1. B

2. A

3. B

4. A

5. D

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU

MAAF KALAU SALAH

TERIMA KASIH#


6. arti babasan sakulit bawang


Arti babasan sakulit bawang adalah sikap, pendirian atau keyakinan yang tipis atau mudah berubah. Dalam bahasa Sunda babasan artinya sama dengan ungkapan. Dalam bahasa Sunda, babasan atau ungkapan merupakan bagian dari pakeman basa. Pakeman basa adalah rangkaian kata-kata atau kalimat yang memiliki susunan yang sudah tetap serta arti yang sudah tetap pula.  

Pembahasan

Yang termasuk ke dalam pakeman basa adalah seperti babasn, paribasa, cacandran, kila-kila dan pamali. Kata-kata sakulit bawang selain merupakan babasan atau ungkapan juga merupakan bagian dari peribahasa Sunda yaitu "ambekna sakulit bawang". Dalam bahasa Sunda peribahasa disebut paribasa. Arti paribasa "ambekna sakulit bawang" adalah mudah marah dan kalau sudah marah susah berhentinya.  

Pelajari lebih lanjut

Arti dan contoh pakeman basa https://brainly.co.id/tugas/1262529 Contoh paribasa Sunda https://brainly.co.id/tugas/2370812 Perbedaan paribasa dan babasan dalam bahasa Sunda https://brainly.co.id/tugas/12436631

__________

Detil Jawaban

Kelas : IX

Mapel : Bahasa Sunda - Pakeman Basa

Bab : 3

Kode : 9.13.3

Kata Kunci : Arti babasan sakulit bawang


7. si ibro mah beurat birit , beurat birit. hartina​


Jawaban:

beurat birit teh hartina teu daekan, hese dititah, kedul.


8. 1.monyet ngagugulung kalapa= 2.ngaliarkeun tales ateul= 3.ambekna sakulit bawang= 4.hapa hapage rangeuyan = 5. kudu tungkul kajukut .tanggah ka sadapan= 6.kacang poho lanjaran= 7.ngawurkeun wijen kana kesik= 8.ceuli lentaheun= 9.jati kasilih ka junti=


Kalimah atawa kekecapan nu disebutkeun di luhur teh umumna mangrupa paribasa. Aya hiji kekecapam anu mangrupa babasan nyaeta "ceuli lentaheun". Paribasa jeung babasan nyaeta kaasup kana pakeman basa. Pakeman basa nyaeta kalimah atawa kekecapan anu miboga susunan anu geus maneuh sarta harti anu geus maneuh oge.

Pembahasan

Kecap atawa kekecapan nu aya dina paribasa atawa babasan biasana ngagunakeun ragam basa loma. Tapi, paribasa jeung babasan bisa dilarapkeun boh dina ragam basa loma boh dina ragam basa hormat / lemes, sabab saperti disebutkeun di luhur pakeman basa nyaeta kekecapan anu miboga susunan anu geus maneuh, kukituna kacep atawa kekecapan nu aya dina pakeman basa teu meunang dirobah, kaasup oge teu meunang dilemeskeun.  

Di handap ieu  nyaeta harti tina paribasa jeung babasan anu disebutkeun di luhur:    

Monyet ngagugulung kalapa hartina nyaeta jalma nu ngan nyaho luarna wungkul, tapi teu apal kana jerona Ngaliarkeun tales ateul hartina nyaeta ngabeja-beja atawa nyebarkeun kagorengan batur Ambekna sakulit bawang hartina nyaeta jalma nu babari ambek Hapa hapage rangeuyan hartin nyaeta sanajan miskin miskin ogé da boga salaki anu ngurus jeung nangtayungan. Kudu tungkul kajukut tanggah ka sadapan hartina nyaeta kudu junun dina nyanghareupan pagawéan anu dipilampah, ulah nepi ka kaganggu ku naon naon. Kacang poho ka lanjaran hartina nyaeta poho ka tempat asal dilahirkeun.  Ngawurkeun wijen kana keusik hartina nyaeta pagawean anu euweuh gunana Ceuli léntaheun hartina nyaeta jalma anu sok sadéngé-déngéna jeung sok gancang nyaritakeun ka batur, sanajan tacan karuhan bener henteuna eta beja. Jati kasilih ku junti hartina nyaeta pribumi anu kaéléhkeun ku tamu atawa urang deungeun

Pelajari lebih lanjut

Patalina pakeman basa jeung kahirupan sapopoe https://brainly.co.id/tugas/8175337 Contoh paribasa Sunda https://brainly.co.id/tugas/2370812 Bedana paribasa jeung babasan https://brainly.co.id/tugas/12436631

__________

Detil Jawaban

Kelas : III

Mapel : Bahasa Sunda - Hormat Ka Kolot Jeung Ngajen Sasama

Bab : 8

Kode : 3.13.8

Kata Kunci : Paribasa jeung babasan


9. jadi sakulit sadaging hartina?​


Jawaban:

Jadi sakulit sadaging hartina?

PARIRIMBON

Penjelasan:

SEMOGA BERMANFAAT:(

JADIKAN SEBAGAI JAWABAN TERCERDAS YA

MAAP APABILA JAWABANNYA SALAH ATAU KURANG JELAS:)

(\_/)

( °•°)

(>❤️


10. si Adun mah teu dikaresep ku batur sabab ....A .gede sirah B .gede birit C .gede hulu D .gede beuteung​


Jawaban:

D. Gede Beuteung

Penjelasan:

Semoga membantu,,, Terima kasih.


11. Tolong di buat kalimat ya.. 1.Ngaliarkeun taleus ateul2.kawas cak-cak bodas3.Agul ku payung butut4.Goong nabeuh maneh5.ambekna sakulit bawangpake bahasa sunda ya kalimatnya……makasih udah membantu


1) Bu Ijem mah jelema na teh sok ngaliarkeun talas ateul ka nu sanes
2) Jadi jelema tong kawas cak-cak bodas
3) Pa Abi sok agul ka payung butut 
4) Intan sok goong nabeuh maneh pedah manehna pinter
5) Bu Tuti ambekna sakulit bawang pedah ku kasalahan anu leutik

Mhn maaf apabila da kesalahan

12. Eta si Ujang mah someh Hartina?​


Jawaban:

Hari ini ulang tahun ku

Penjelasan:

Maaf kalo salah & Semoga Membantu


13. Si Kabayan mah kalakuan na sok mahiwal. Kecap mahiwal hartina... plis dijawab...


Jawaban:

gaib

Penjelasan:

maaf kalo salah

mahiwal=gaib


14. si ibro mah beurat birit.beurat birit hartina...B.sunda


Kedul, hese dititah

Semoga membantu

15. eta si Ujang mah someah hartina ?​


Jawaban:

itu si Ujang mah ramah

Penjelasan:

maaf kalo salah


16. harti babasan Sakulit bawang??​


Jawaban:

naon atuh semuanya kumaha damang

Jawaban:

Putih

Penjelasan:


17. dihandap ieu Ayah contoh2 babasan anu ngagambarkeun pasipatan jelema. pek artikeun ku hidep A. ambekna sakulit bawang artina?B. handap asor artina?


A. babarian ambek / babarian ngamuk / gampang marah ( b. indonesia )
B. hormat ka batur

18. Ambekna sakulit bawang artinya ... A.mudah marah B.mudah menangis C.mudah tertawa D.mudah tersinggung


Jawaban:

A mudah marah

Penjelasan:

semoga bermanfaat maaf kalo salah

Jawaban:

A. mudah marah

Penjelasan:

maaf kalo salah :)


19. Aksara Sunda di luhur mun dirobah kana hurup laten hartina ...A. Si Aden mah tara ka sakolaB. Si Adèn mah kedul ka sakolaC. Si Adèn mah kedul sakolaD. Si Aden mah kedul sakola​


Jawaban:

C. Si Adén Mah Kedul Sakola

Penjelasan:

Semoga Membantu :)

Jangan lupa Jadikan Jawaban Terbaik


20. usep mah pinter, tapi air adun mah


Jawaban:

bodoh

penjelasan:

maaf kalau salah^_^


Video Terkait

Kategori biologi