web counter

Naon Bedana Carpon Jeung Dongeng

Naon Bedana Carpon Jeung Dongeng

naon bedana carpon jeung dongeng

1. naon bedana carpon jeung dongeng


Carpon jeung dongeng teh mangrupa narasi fiktif nu ngabogaan latar belakang kahirupan sapopoe jeung ngabogaan pesan moral. Aya sababaraha rupa perbedaan antara carpon jeung dongeng. Dongeng nyaeta mangrupa bentuk tina prosa heubeul, biasana penulisna anonim, nyaritakeun ngeunaan kabaikan nu ngalawan kana kajahatan, ngabogaan sifat anu statis. Sedengkeun carpon mangrupa bentuk prosa anyar, biasana penulisna jelas, ngabogaan tema anu leuwih bebas, jeung sifatna dinamis.

Kulantaran carpon mangrupa bentuk prosa anyar jeung dongeng mangrupa bentuk prosa heubeul, maka ciri-ciri perbedaan bentuk prosa anyar jeung prosa heubeul oge mangrupa perbedaan sejenna antara carpon jeung dongeng. Ciri-ciri lainna tina prosa baru nyaeta rakyat sentris, mawa bahan tina kehidupan rakyat sekitar, realistis jeung dipangaruhan ku sastra barat. Sedengkeun ciri-ciri lainna tina prosa heubeul nyaeta istana sentris, ngabogaan sifat karajaan, fantastis jeung dipangaruhan ku sastra Hindu jeung Arab. 

2. Naon bedana carpon jeung dongeng?


Ciri-ciri utama bedana carpon jeung dongeng nyaeta dongeng biasana mangrupakeun carita khayal sedengkeun carpon biasana mangrupakeun carita hayal atawa nyata. Carpon mangrupakeun bentuk prosa anyar, dongeng mangrupakeun bentuk prosa heubeul. Sedengkeun bedana carpon jeung dongeng sacara lengkap nyaeta :

1. Dongeng biasana ngabogaan eusi nu mangrupa carita khayal, sedengkeun carpon eusina bisa mangrupa carita khayal atawa oge carita nyata.
2. Dongeng kaasup carita prosa heubeul, dongeng biasana anu nulisna anonim, eusina biasana nyaritakeun kabaikan nu ngalawan kajahatan, jeung sifatna statis. Sedengkeun carpon kaasup carita prosa anyar, carpon biasana anu nulisna jelas, temana biasana leuwih bebas, ngabogaan sifat anu dinamis.
3. Saluyu jeung ciri-ciri lianna nu aya dina prosa heubeul, carita dongeng biasana mangrupa istana sentris, ngabogaan sifat-sifat nu aya dina karajaan, fantastis, sarta dipangaruhan ku sastra Hindu jeung sastra Arab. Carpon oge saluyu jeung ciri-ciri lianna nu aya dina prosa anyar, carita dina carpon biasana mangrupa rakyat sentris, bahanna mawa tina kahirupan nu aya di rakyat sakitar, realistis, sarta dipangaruhan ku sastra barat.
4. Carita khayal dina dongeng oge biasana sok leuwih loba bohongna, saperti aya sato nu bisa ngomong, sedeungkeun carita dina carpon lewuih logis sarta realistis ti batan carita nu dongeng.
5. Biasana palaku dina dongeng bisa naon wae, saperti umpamana bisa jelema, barang, tutuwuhan atawa oge sato, sedengkeun palaku nu aya dina carpon biasana ngan jelema wungkul.

3. naon bedana carpon jeung novel, carpon jeung dongeng? jelaskeun!


carpon adalah cerita panjang yang di rangkum ulang secara singkat,sedang kan novel adalah karangan prosa yg panjang dn mngandung rngkaian kehidupan sseorg dgn org sekelilingny dgn mnonjolkan watak dan sifat s pelaku, dongeng adalah sebuah kisah atau cerita fiksi

4. 1.naon bedana carita pondok jeung dongeng? 2.naon bedana carpon jeung novel? jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar​


1. Carita pondok atawa mindeng disingget minangka carpon nyaéta hiji wangun prosa naratif. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan.

2. Carpon téh mangrupa cerita pendek. Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dan menonjolkan watak (karakter) dan sifat setiap pelaku


5. naon bedana dina urusan latar tempat jeung latar waktu antara anu aya dina dongeng jeung carpon?


Umpama ditilik tina rupa caritana, dongeng kaasup prosa heubeul jeung carpon kaasup prosa anyar. Saluyu jeung salah sahiji ciri-ciri dina prosa heubeul, nyaeta caritana biasana istana sentris, miboga sifat-sifat anu aya dina hiji karajaan, anu jadi latar tempat dongeng biasana di saputer kerajaan. Sedengkeun latar waktu dina dongeng biasana nyaritakeun kajadian jaman baheula.

Dina carpon oge, saluyu jeung ciri-ciri nu aya dina prosa anyar, latar tempat dina carpon nyaeta nyaritakeun kajadian nu aya di lokasi masarakat saputerna. Sedengkeun latar waktu dina carpon biasana nyaritakaeun kajadian jaman kiwari.

6. Naon wae bedana antara carpon jeung dongeng?


Anu jadi bebeda utama antara carpon jeung dongeng nyaeta carpon mangrupakeun bentuk prosa anyar, sedengkeun dongeng mangrupakeun bentuk prosa buhun atawa heubeul. Carita nu aya dina carpon biasana mangrupakeun carita hayal atawa nyata, sedengkeun carita nu aya dina dongeng biasana mangrupakeun carita khayal wungkul. Di handap ieu dijentrekeun bebeda lianna antara carpon jeung dongeng :

1. Anu nulis carpon biasana jelas, temana biasana leuwih bebas, jeung ngabogaan sifat anu dinamis. Sedengkeun anu nulis dongeng biasa anonim, eusi carita dongeng biasana nyaritakeun kabaikan nu ngalawan kajahatan, jeung sifatna statis.

2. Carita nu aya dina carpon biasana mangrupa rakyat sentris, materi carita asalna tina kahirupan nu aya di rakyat sakitar, realistis, sarta dipangaruhan ku sastra barat. Sedengkeun carita nu aya dina dongeng biasana mangrupa istana sentris, ngabogaan sifat-sifat nu aya dina karajaan, fantastis, sarta dipangaruhan ku sastra Hindu jeung sastra Arab.

3. Carita nu aya dina carpon, sanajan mangrupa carita khayal, biasana lewuih logis sarta realistis ti batan carita nu aya dina dongeng. Sedengkeun carita khayal nu aya dina dongeng biasana sok leuwih loba bohongna, saperti aya sato nu bisa ngomong, atawa aya jelema bisa ngapung, jeung sajabana ti eta.

4. Palaku nu aya dina carpon biasana ngan jelema wungkul, sedengkeun palaku nu aya dina dongeng bisa naon wae, saperti umpamana, bisa jelema, barang, tutuwuhan atawa sato.

7. naon bedana wayang jeung dongeng?


wayang nyaeta kasenian tradisional indonesia nu jolna ti daerah jawa sedengken dongeng nayeta mangrupa karya sastra sundawayang nyaeta kasenian tradisional indonesia tai jawa ,dongeng nyaeta mangrupa kasenian sastra sunda

8. naon Bedana novel,carpon,dongeng jeung drama?


Kategori Soal : Bahasa Sunda - Novel, Carpon, Dongeng Jeung Drama

Kelas : - (SMP)

Pembahasan :

Novel, carpon, dongeng jeung drama teh nyaeta karya sastra anu miboga wangun anu beda-beda. Novel, carpon jeung dongeng nyaeta karya sasta anu ditulis dina wangun prosa. Sedengkeun drama nyaeta karya sastra anu naskahna ditulis dina wangun paguneman. Karya sastra novel, carpon jeung dongeng bisa dijieun versi drama na.

Novel jeung carpon nyaeta karya sastra dina wangun prosa modern. Sedengkeun dongeng nyaeta karya sastra dina wangun prosa buhun. Anu ngabedakeun novel jeung carpon utamana dina panjang caritana, novel panjangna bisa mangrupa buku. sedengkeun carpon panjangna maksimal kira-kira 5 kaca majalah.

Kata Kunci : Novel, carpon, dongeng, drama


9. naon bedana carpon jeung novel?


Carpon atawa carita pondok jeung novel nyaeta karya sastra dina wangun prosa atawa lancaran. Aya dua rupa karya satra dina wangun prosa, nyaeta anu disebut prosa buhun atawa prosa heubeul jeung prosa modern atawa prosa anyar. Carpon jeung novel kaasupna kana rupa prosa modern. Sedengkeun conto karya sastra dina wangun prosa buhun nyaeta saperti dongeng jeung carita wayang. Eta anu mangrupa sasaruan carpon jeung novel.

Sedengkeun anu ngabedakeun carpon jeung novel diantarana nyaeta yen panjang carita anu aya dina carpon mah biasana ngan saukur lima nepi ka sapuluh kaca majalah, sedengkeun carita anu aya dina novel mah panjangna bisa mangrupakeun hiji buku. Salian ti eta, palaku nu aya dina carpon biasana ngan dua atawa tilu urang, malahan aya oge anu ngan saurang, sedengkeun palaku anu aya dina novel biasana leuwih loba ti batan palaku anu aya dina carpon. Anu dicaritakeun dina carpon biasana ngan saukur ngeunaan hiji pasualan, sedengkeun anu dicaritakeun dina novel biasana ngeunaan sababaraha pasualan.

10. Bedana dongeng, carpon jeung novel ?


dongeng:cerita khayalan
cerpen:cerita pendek dan menceritakan yg asli
novel: buku yg berisikan cerita

11. naon bedana carpon jeung fikmin?


carpon carita pondok
fikmin gatau

12. Naon bedana novel,carpon,dongeng jeung drama?


novel, nyaeta kaasup rekaan (fiksi), eusi jalan ceritanya panjang tur loba bagean-bageanna, diwangun ku basa lancaran, palaku nu ngalakonna loba.

carpon , nyaeta mangrupa karangan sastra anu direka Dina Wangun prosa kalawan ukuranna pondok

dongeng , nyaeta karangan sastra anu direka- reka(fiksi), ukuranna panjang.

drama, nyaeta salah saji Wangun kasenian anu ngebrehkeun bubuden jalma ku tingkah laku , ucap, rengkak, tata peta anu bobodoan.

13. Naon bedana antologi carpon jeung kumpulan carpon?


Apa yang berbeda dengan carpon antologi carpon?

14. Naon bedana carpon sareng dongeng


apa bedanya cerpen sama dongeng

cerpen = cerita pendek, dongeng = cerita panjang


15. naon bedana sajak jeung carpon


-carpon karangan rekaann(fiksi) din din wangun lancaran(prosa)nu isi caritana pondok.

16. 1.naon bedana antara carpon jeung dongeng2.sebutkeun 5 unsur-unsur nu nawangun carpon​


Jawaban:

1.-carpon mah nyaeta karangan dina wangun lancaran (prosa) anu ukuranana pondok.

-dongeng mah Carita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan (fiksi) yang di anggap oleh masyarakat suatu hal yang benar-benar terjadi.

2. unsur-unsur nu nawangun cartoon:

1.Tema

2.Palaku

3.Latar

4.Galur jeung

5.Amanat

Penjelasan:

maaaf kalau salah!


17. •jentrekeun naon bedana babasan jeung paribasa! •jentrekeun bedana dongeng jeung carpon! •jentrekeun naon nu dimaksud pakeman basa atawa idion! •jentrekeun naon arti drama teh, jeung babagian tina drama!


translate ke basa sunda, yg trakhir tuh klo ga slh "apa arti drama dan bagian di drama" maap ya klo slh

18. jelaskeun naon bedana carpon jeung novel?


kalau carpon ceritana pendek nah kalau novel panjangkalau cerpen ceritanya hanya singkat,tidak ada perubahan kehidupan pada tokohnya
sedangkan novel ceritanya lebih panjang ,dan di akhir cerita ada perubahan nasip si tokoh itu sendiri

19. naon bedana carpon jeung novel


cerpen=cerita pendek
novel=karangan fikdi

20. naon bedana carpon, dongeng jeung novel


Beda anu utama antara carpon, dogeng jeung novel nyaeta carpon jeung novel mah kaasup prosa anyar, sedengkeun dongeng mah kaasupna prosa heubeul atawa prosa buhun. Beda antara carpon jeung novel, utamana dina panjang pondokna carita jeung palakuna.

Panjang carpon biasana ngan saukur 5 nepi ka 10 kaca majalah, sedengkeun novel mah panjangna bisa mangrupakeun hiji buku. Palaku dina carpon biasana ngan dua atawa tilu urang, malahan aya oge anu ngan saurang, sedengkeun palaku novel biasana leuwih loba ti batan carpon.

Beda anu leuwih wincik antara dongeng jeung carita lianna (carpon jeung novel) nyaeta :

1. Dongeng mah biasana ngabogaan eusi anu mangrupa carita khayal, sedengkeun carita dina carpon jeung novel mah biasana ngabogaan eusi anu mangrupa carita khayal atawa carita nyata.
2. Anu nulis dongeng biasana anonim, sedengkeun anu nulis carpon jeung novel biasana jelas.
3. Dongeng kaasup carita prosa heubeul, sedengkeun carpon jeung novel kaasupna carita prosa anyar.
4. Carita nu aya dina dongeng biasana mangrupa carita istana sentris, miboga sifat-sifat anu aya dina hiji karajaan, fantastis, sarta dongeng mah biasana dipangaruhan ku sastra Hindu jeung sastra Arab. Sedengkeun carita dina carpon atawa novel biasana mangrupa carita anu rakyat sentris, realistis, bahan caritana dicokot tina kahirupan nu aya di rakyat sakitar, sarta biasana dipangaruhan ku sastra barat.
5. Eusi carita dina dongeng biasana nyaritakeun kabaikan nu ngalawan kajahatan, dongeng ngabogaan sifat anu statis. Sedengkeun carpon atawa novel, temana biasana leuwih bebas, sarta sifatna dinamis.
6. Palaku anu aya dina dongeng, biasana bisa naon wae, saperti umpamana bisa mangrupa jelema, barang, tutuwuhan atawa sato, sedengkeun dina carpon atawa novel, palakuna biasana ngan jelema wungkul.
7. Carita khayal anu aya dina dongeng biasana sok mahiwal jeung leuwih loba bohongna, saperti aya sato anu bisa ngomong, sedengkeun carita dina carpon jeung novel leuwih logis sarta realistis ti batan carita nu aya dina dongeng.

Video Terkait

Kategori b_daerah