web counter

Naon Anu Nyapit Tulang Bajing Teh

Naon Anu Nyapit Tulang Bajing Teh

naon anu nyapit tulang bajing teh?​

1. naon anu nyapit tulang bajing teh?​


kacapit ku bulu pare


2. naon anu nyapit tulang Bajing teh​


===============================

>>PERTAROSAN & JAWABANNA

===============================

Naon anu nyapit tulang Bajing teh ?

JAWABANNA : Bulu pare'

_____________________

>> PENJELASANNA : Dina teks lagu cing ciripit te'h tos disebutkeun Yen anu nyapit tulang bajing te'h nyaéta bulu pare'

____________________

>> TEKS LAGU "CING CIRIPIT" <<

Cing ciripitTulang bajing kacapitkacapit ku bulu pare'bulu pare'seuseukeutna jol padalang mawa wayangjrek - jrek nong, jrek jrek nong

===============================

MUGIA SING NGABANTOSAN KANA JAWABANNA 。◕‿◕。

@ WILUJEUNG DI AJAR #


3. naon anu nyapit tulang bajing dina kaulinan "cingciripit" teh​


Jawaban:

Lagu atawa kakawihan Cingciripit teh nyaeta nyaritakeun "tulang bajing anu kacapit ku hulu pare anu pangseukeutna".


4. naon anu dimaksud krisis teh?


apa yang dimaksud dengan krisis?

5. naon anu dimaksud dongeng teh sarta naon anu dimaksud pamohalan


Dina karya sastra aya anu disebut karya sastra wangun lancaran atawa anu disebut prosa, karya sastra wangun ugeran atawa anu disebut puisi, jeung karya sastra wangun drama. Aya dua rupa karya sastra wangun prosa, nyaeta anu disebut prosa buhun jeung prosa modern.

Conto karya satra wangun prosa buhun nyaeta saperti dongeng jeung carita wayang. Sedengkeun conto karya satra wangun prosamodern nyaeta saperti novel jeung carita pondok atawa carpon. Jadi, dongeng nyaeta karya sastra wangun prosa buhun.

Hiji ciri anu paling dipikawanoh dina dongeng nyaeta yen dongeng mah caritana sok "pamohalan". Harti tina kecap pamohalan nyaeta teu asup kana akal atawa mustahil. Jadi, carita nu aya dina dongeng mah biasana sok pamohalan atawa hartina teu asup kana akal atawa caritana mustahil.

Ciri-ciri sacara leuwih lengkep nu aya dina hiji dongeng nyaeta:

1. Eusi carita anu aya dina hiji dongeng sok mangrupa carita khayal.
2. Nu nulis atawa pangarang dongeng biasana anonim.
3. Dongeng mangrupa karya sastra wangun prosa buhun.
4. Eusi carita anu aya dina dongeng biasana mangrupa carita istana sentris, miboga sifat-sifat anu aya dina hiji karajaan, fantastis, sarta dongeng mah biasana dipangaruhan ku sastra Hindu jeung sastra Arab.
5. Carita nu aya dina dongeng biasana nyaritakeun kaalusan anu ngalawan kajahatan, jeung dongeng ngabogaan sifat anu statis.
6. Palaku nu aya dina hiji dongeng, biasana bisa naon wae, saperti bisa mangrupa jelema, barang, tutuwuhan atawa sato.
7. Carita khayal anu aya dina hiji dongeng biasana sok mahiwal sarta leuwih loba bohongna, umpamana aya sato anu bisa ngomong.

6. 1 naon (apa) a. naon anu katabrak kumobil tehb. naon anu karasa ​


Jawaban:

B. NAONANU KARASA

Penjelasan:

teruslah belajar


7. naon anu panonoban teh


Penjelasan:

panonoban memiliki dua artian dalam bahasa Indonesia panonoban berarti percobaan sedangkan dalam artian lain panonoban nyaeta tempat ngumpulna jalma jalma nu jarahat. panonoban adalah tempat berkumpulnya orang orang jahat.

follow yu biar aku bisa bantu kmu lagi:)

follow juga ig: cewekk.mars_

Biar aku bisa bantu kamu lewat DM


8. Naon anu di sebut dongeng teh?


Kategori Soal : Bahasa Sunda - Dongeng
Kelas : X (1 SMA)
Pembahasan :

Dongeng nyaeta karya sastra atawa carita rekaan dina wangun lancaran atawa anu sok disebut prosa. Aya dua rupa prosa, nyaeta prosa buhun jeung prosa modern. Dongeng teh kaasupna kana prosa buhun. Conto karya sastra prosa buhun lianna nyaeta saperti carita wayang. Sedengkeun conto karya sastra prosa modern nyaeta saperti novel jeung carita pondok atawa carpon.

Ciri anu paling khas tina dongeng nyaeta caritana anu pamohalan atawa teu asup kana akal atawa loba bohongna, saperti aya sasatoan atawa tutuwuhan anu bisa nyarita. Tapi kusabab carita dongeng mah sok pamohalan, dongeng teh sok dipikaresep pisan ku barudak. Kusabab sok dipikaresep ku barudak, dina carita dongeng sok dieusian ku ajen atikan anu bisa dijadikeun picontoeun atawa pieunteungeun barudak.

9. naon anu dimaksud dongeng teh sarta naon anu dimaksud pamohalan


adalah cerita fiksi yang dibuat Semata untuk cerita dan ceritanya tidak bersumber dari kenyataan atau kejadian aslinya contohnya dongeng tentang hewan

10. naon anu dimaksud naon anu dimaksud panggeuing teh​


Jawab:panggeuing/pangngeuingkeun=membangun/bangunkan

maaf kalo salah


11. Nonaon anu subut teh?Javaban 921 bun92anu endah teh tangkal naon?2 b. 29Klovnanu jarangkung teh tangkal naon?jawab​


Jawaban:

bisa di terjemahkan dalam komentar?


12. Naon anu dimaksud wuluku teh teh


Jawaban:

wuluku ‘bajak’. Alat ini digunakan dengan cara ditarik oleh seekor atau dua ekor kerbau. Petugas yang melaksanakan pengolahan lahan dengan menggunakan wuluku ini memberikan instruksi-instruksi tertentu kepada kerbau.


13. Naon NU kacapit teh? Jeung naon anu nyapitnya? Kumaha akubatna Mun curuk kacapit?​


jawaban:gojok ngasupenjelas:YUYUUUGA^{}^ ¥

14. 1 Naon nu pinuh Kekembangan teh? 2 Naon anu geus leungit teh ? 3 Naon anu ngeplak endah teh ?4 Naon anu moal bisa balik deui teh ? 5 Naon anu jadi gedong-gedong teh ?plis jawab jawabnya pake bahasa sunda ya ​


Penjelasan:

1. nu pinuh kekembangan teh nyaeta kebon

2. nu geus leungit teh...

3. nu ngepak Endah teh pamandangan

4. anu moal balik deui teh nyaeta wanci


15. naon anu ngahiliwir teh?


Jawaban:

bisa seseungitan.bisa kanu bau

conto.budak teh make parfum kuat ngahiliwir ka ambeu na ge..


16. Dina kaulinan "cingciripit", nu kacapit teh nyaeta...Anu nyapit tulang Bajing teh nyaeta ....Ari kaulinan cingciripit teh tiasa diulinkeun ku ....​


Jawaban:

jadi nu jagana

nu jaga sa acan jadi nu ngajaga

budak laki laki


17. naon anu dimaksud surat teh


Surat nyaeta salah sahiji alat komunikasi heubel, nu ditulis di kertassurat adalah kertas yang isinya pesan

18. naon anu nyapit tulang bajing teh tolong dijawab dengan benar soalnya dikumpulkan jam 09 0​


Jawaban:

kacapit ku bulu pare

Penjelasan:

Maaf Klau Slh:)


19. naon anu disebut celempungan teh?


Nggk tau euy ..........celempungan adalah alat musik petik di dalam gamelan Jawa.

20. naon anu subur teh?​


Jawaban:

taneuh

Penjelasan:

tanah yang subur


Video Terkait

Kategori b_daerah