web counter

Cos A

Cos A

kegiatan Discovery jika cos a=cos (-a ) atau cos a= cos (a+k 360') dengan KEZ tentukan persamaan cos x = cos a​

Daftar Isi

1. kegiatan Discovery jika cos a=cos (-a ) atau cos a= cos (a+k 360') dengan KEZ tentukan persamaan cos x = cos a​


Jawaban terlampir

semoga membantu

#CMIIW


2. Apakah pernyataan ini benar Cos(a+b)=cos a .cos b-1/cos a + cos b


Jawaban:

cos (a+b) = cos(a).cos(b)-sin(a).sin(b)

#sejutapohon


3. Buktikan identitas 1 + cos 2 a + cos 4 a + cos 6 a = 4 cos a cos 2 a cos 3 a a = alpa


IdenTitas TriGonoMetRi

1 + cos 2a + cos 4a + cos 6a
= (1 + cos 6a) + (cos 4a + cos 2a)
= 2 cos² 3a + 2 cos 3a cos a
= 2 cos 3a ( cos 3a + cos a)
= 2 cos 3a (2 cos 2a cos a)
= 4 cos a cos 2a cos 3a
TerBukTi

•••
cos 6a = 2cos² 3a - 1
cos a + cos b = 2 cos ((a + b)/2) cos ((a - b)/2)

4. 1. Cos (a+b) + cos (a-b) = 2 cos a cos b 2. Cos (a+b) - cos (a-b) = -2 sin a sin b 3. Jabarkanlah : a. Cos (3a+2b) b. Cos (2x-y)


maksudnya gimana ini gan,
1. cos (a+b) + cos (a-b) = 2 cos a cos b
cos a . cos b + cos a/cos b = 2cosa cosb

5. Cos A + Cos (180+A) + Cos (360-A)?​


Cos A + Cos (180° + A) + Cos (360° - A)

= cos A - cos A + cos A

= cos A


6. sin a + cos A per sin A - cos A ditambah sin a - cos A per sin a + cos A = 2 per 1-2 cos kuadrat A


[tex]\frac{\sin A+\cos A}{\sin A-\cos A}+\frac{\sin A-\cos A}{\sin A+\cos A}=\frac{2}{1-2\cos^2A}\\\frac{(\sin A+\cos A)(\sin A+\cos A)+(\sin A-\cos A)(\sin A-\cos A)}{(\sin A-\cos A)(\sin A+\cos A)}=\frac{2}{1-2\cos^2A}\\\frac{\sin^2A+2\cos A\sin A+\cos^2A+\sin^2A-2\cos A\sin A+\cos^2A}{\sin^2A-\cos^2A}=\frac{2}{1-2\cos^2A}\\\frac{\sin^2A+\cos^2A+\sin^2A+\cos^2A}{(1-\cos^2A)-\cos^2A}=\frac{2}{1-2\cos^2A}\\\frac{1+1}{1-\cos^2A-\cos^2A}=\frac{2}{1-2\cos^2A}\\\boxed{\frac{2}{1-2\cos^2A}=\frac{2}{1-2\cos^2A}}[/tex]

7. Bentuk yang ekuivalen dengan (cos A+sin A) / (cos A-sin A) - (cos A-sin A) / (cos A+sin A) adalah...


Jawaban:

2 tan2a

#backtoschool2019

Penjelasan dengan langkah-langkah:

langkah2 ada di gambar


8. Buktikan lah jika cos(a+ b+c)= sin a cos b cos c + cos a sin b cos c + cos a cos b sinc - sin a sin b sin c


cos (a+b+c)=  cos { (a+b) + c }
= cos(a+b) sin c - sin (a+b). cos c
= sin c (cos a cos b - sin a sin b) - cos c  (sin a cos b + cos a sin b)
= cos a  cos b sin c - sin a sin b sin c - sin a cos b cos c - cos a sin b cos c
susun ulang
= - sin a cos b cos c - cos a sin b cos c + cos a cos b sin  c - sin a sin b sin c


9. buktika (cos a + sin a) (cos a+ sin a) - (cos a - sin a) (cos a - sin a) = 4 sin a cos a


(Cos² a + 2 sin a cos a + sin² a) - (cos² a -2 sin a cos a + sin² a) =

4 sin a cos a

(Terbukti)


10. cos (a-b)/cos a cos b


[tex] \dfrac{\cos(a+b)}{\cos a\cos b}= \dfrac{\cos a\cos b+\sin a\sin b }{\cos a\cos b} \\ \\ = 1+\dfrac{\sin a\sin b}{\cos a\cos b} \\ \\ =1+\tan a\tan b [/tex]

11. 13. sin (A + B) =.... a. sin A cos B + cos A sin B b. cos A cos B - sin A sin B c. sin A cos B- cos A sin B d. cos A cos B+ sin A sin B e. sin A cos A + sin B cos B


Jawaban:

A. Sin A cos B + cos A sin B

mff klo salah☺ <33


12. Pernyataan yang benar dari perbandingan trigonometri berikut adalah A. Cos (90° - a) = sin a B. Cos (90° + a) = cos a C. Cos (180° - a) = sin a D. Cos (180° + a) = - sin a E. Cos (360° - a) = - cos a


jawaban nya adalah A

13. 1. sin (A + B) =A. sin A cos B + cos A sin BB. sin A cos B - cos A sin BC. sn A sin B + cos A cos BD. sn A sin B - cos A cos BE. cos A cos B-sin A sin B​


Jawaban:

Penjelasan:

semoga membantu

maaf jika salah  :)


14. (cos a-sin a)(cos a+sin a)=cos 2a


(cos a - sin a)(cos a + sin a)
= cos² a + cos a sin a - cos a sin a - sin² a
= cos² a - sin² a
= cos a cos a - sin a sin a
= cos (a + a)
= cos 2a

15. Sin²a × cos a + cos³a dibagi cos a = 1​


Jawaban:

x³ +y³ = (x+y)(x² - xy + y²)

sin³ A + cos³ A = ( sin A + cos A)(sin² A - sin A cos A + cos² A)

sin³ A +cos³ A = (sin A + cos A)(sin²A+cos² A - sin A cos A)

sin³ A + cos³ A = (sin A + cos A)(1- sin A cos A)

..

(sin³ A + cos³A)/(1 -sin A cos A) =

= (sin A +cos A)(1 -sin A cos A) / (1 - sin A cos A)

= sin A + cos A

maaf kalau salah

no wa 081281882932


16. buktikan bahwaa. cos(a+b) + cos ( a-b) = 2 cos a cos bb. cos (a-b) cos (a+b) = 2 sin a sin b


soalnya yg b tak ubah ya itu, jdi di kurangi

#semogamembantuya....cos (a + b) + cos (a - b)
= (cos a cos b - sin a sin b) + (cos a cos b + sin a sin b)
= 2 cos a cos b

Untuk soal yang b saya buat begini!?
cos (a - b) - cos (a + b)
= (cos a cos b + sin a sin b) - (cos a cos b - sin a sin b)
= (cos a cos b + sin a sin b) - cos a cos b + sin a sin b
= 2 sin a sin b
Bagaimana?!

17. Buktikan!cos a - cos(a -30°) - cos(a-150°) = cos a-sin aTolong dong temannn​


~ Trigono

cos a - cos (a - 30) - cos(a - 150) = cos a - sin a

= cos a - (cos a . cos 30 + sin a . sin 30) - (cos a . cos 150 + sin a . sin 150)

= cos a - ( cos a . ½√3 + sin a . ½ ) - (cos a . -½√3 + sin a . ½)

= cos a - ( ½ sin a + ½ sin a)

= cos a - sin a

t e r b u k t i


18. Bentuk lain dari -2 cos 5A cos 7A adalahA. - cos 6A - cos AB. -cos 6A + cos AC. cos 12A - cos 2AD. -cos 12A + cos 2AE. -cos 12A - cos 2A​


Jawaban:

E. - COS 12A - COS 2A

Penjelasan dengan langkah-langkah:

-2 Cos 5A . Cos 7A

= - ( Cos (5A + 7A) + ( Cos (5A - 7A)

= - ( Cos 12A + Cos (-2A) )

= - Cos 12A - Cos 2A


19. Dari kedua persamaan tersebut dapat diperoleh.......a. cos b = cos c cos a + sin c sin a cos Bb. cos a = cos b cos c + sin b sin c cos Ac. cos c = cos a cos b + sin b sin a cos Cd. sin a = sin b sin c + sin c sin b cos Ae. cos a = -tan b tan c​


y² = r²(tan²c + tan²b - 2 tan b tan c cos A)y² = r²(sec²c + sec²b - 2 sec b sec c cos a)

y² = y²

r²(tan²c + tan²b - 2 tan b tan c cos A) = r²(sec²c + sec²b - 2 sec b sec c cos a)

tan²c + tan²b - 2 tan b tan c cos A = sec²c + sec²b - 2 sec b sec c cos a

(tan²c - sec²c) + (tan²b - sec²b) -2 tan b tan c cos A = -2 sec b sec c cos a

(-1)(-1) -2 tan b tan c cos A = -2 sec b sec c cos a

tan b tan c cos A = sec b sec c cos a

cos a = sin b cos c cos A


20. Apakah cos (a+b) = cos a + cos b?


bukan
cos (a + b) = cos a cos b - sin a sin b
kalau
cos a + cos b = 2 cos 1/2 (a + b) cos 1/2 (a - b)

Video Terkait

Kategori ujian_nasional