web counter

Ahmad Bersepeda Melaju Ke Arah Selatan 42 M

Ahmad Bersepeda Melaju Ke Arah Selatan 42 M

Ahmad bersepeda melaju ke arah selatan 42 m

Daftar Isi

1. Ahmad bersepeda melaju ke arah selatan 42 m


Jawaban:

Penjelasan:

D


2. Ahmad bersepeda melaju ke arah selatan 42 m kemudian ke arah barat 16 meter dan ke arah utara 30 meter ​


Jawaban:

total ia melaju 88 meter

..semoga membantu:)


3. Ahmad bersepeda melaju ke arah selatan 42 m kemudian ke arah barat 16 m dan ke arah utara 30 m dalam waktu 20 s dan manakah benar menunjukkan dari berjalan bersepeda Ahmad​


Jawaban:

C....

semoga membantu : /


4. Ahmad berjalan ke arah timur sejauh 4 m.Kemudian berjalan ke selatan sejauh 2 mdan ke arah barat sejauh 4 meter Berapakahperpindahan Ahmad?A. 10 meter ke arah selatanB. 10 meter ke arah utaraC. 2 meter ke selatanD. 2 meter ke utara​


Jawaban:

Jawabannya C. 2 meter ke selatan

tidak ada penjelasan karena bisa di nalar

maaf kalo salah


5. Ahmad Bersepeda Dari Rumahnya Ke Rumah Dahlan. Ahmad Mengambil Lintasan Ke Arah Selatan Sejauh 120m, Ke Arah Timur Sejauh 150m, Dan Ke Arah Utara Sejauh 200m Jarak Antara Rumah Ahmad dan Dahlan Adalah


Jawaban:

170 meter

Penjelasan dengan langkah-langkah:

dengan rumus Pitagoras

arah timur = sisi alas
arah utara - arah selatan = sisi tinggi
jarak rumah = sisi miring
sisi miring =

[tex] \sqrt{ {sisi \: alas}^{2} } + \: {sisi \: tinggi}^{2} [/tex]
[tex] \sqrt{ {150}^{2} } + {80}^{2} [/tex]
√22.500 + 64.000 = √289.000 = 170 m

jarak rumah = 170 m

6. Ahmad bersepeda melaju ke arah selatan 42 KM kemudian ke arah barat 16 M dan ke arah utara 30 m dalam waktu 20 detik Tentukan jarak perpindahan kelajuan kecepatannya​


Diketahui

Arah selatan 42 km

Arah barat 16 m

Arah utara 30 m

Waktu 20 detik

Ditanya a? ( kecepatan )Jawab

a = 42-16-30

20

= -4

20

= -0,2 m/s

mf kalo salah


7. Ahmad bersepeda ke selatan 45 m, ke Barat 15 m dan ke utara 30 m. Dalam waktu 30 detik.Hitunglah :a. Jarak dan perpindahan Ahmad.b. Kelauan dan kecepatan Ahmad​


Jawaban:

A. jarak = 45+15+30 = 90 m

perpindahan = √15²+15² = √450

B. kelajuan = jarak total / waktu

= 90/30 = 3 m/s

keceptan= jarak perpindahan / waktu

=√450 / 30 = 0.7 m/s

semoga membantu


8. ahmad bersepeda melaju ke arah selatan 42m, kemudian ke arah barat 16m dan ke arah utara 30m dalam waktu 20 detik. data manakah yang benar yang menunjukkan dari perjalanan bersepeda nya ahmadDIBANTU YAA MAKAASI BANYAKK​


Jawaban:

Penjelasan:

D


9. Ahmad berjalan ke arah timur 4 m, lalu ke arah barat 4 m, kemudian ke arah selatan 6 m tentukan jarak yang ditempuh Ahmad Kalau bisa pakai cara ya makasih :)


Jawaban:

Jarak yang ditempuh Ahmad adalah 14 m

Penjelasan:

[tex]jarak \: tempuh = s_{1} + s_{2} + s_{3} \\ jarak \: tempuh = 4 + 4 + 6 \\ jarak \: tempuh = 14 \: m[/tex]

#SEMOGA BERMANFAAT


10. Ahmad naik sepeda setiap 1 jam Ahmad menempuh jarak 42 KM kecepatan sepeda Ahmad.......... km/jam​


Jawaban:

42 km/jam

Penjelasan dengan langkah-langkah:

..... km/jam = km/ 60 menit

60 menit = 1 jam

jadi ya sudah jelas kalo 42km/jam

Jawaban:

42 km/jam

Penjelasan dengan langkah-langkah:

jarak (S) = 42 km

waktu (t) = 1 jam

Kecepatan (v)

v = S/t

= 42/1

= 42 km/jam

.

.

Detail Jawaban

Mapel : Matematika

Kelas : 5

Materi : Pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan

Kode soal : 2

Kode kategorisasi : 5.2.2


11. Ahmad berjalan ke arah timur sejauh 4 m. kemudian berjalan ke selatan sejauh 2 m dan ke arah barat sejauh 4 meter.berapakah perpindahan ahmad? *​


Jawaban:

Ahmad berjalan ke arah timur sejauh 4 m. kemudian berjalan ke selatan sejauh 2 m dan ke arah barat sejauh 4 meter.berapakah perpindahan ahmad? *

jadi jawabannya

4m

2m

4m

___+

10m

penjelasan

maaf kalau salah

semoga membantu

jadikan jawaban tercerdas


12. Ahmad berjalan ke arah timur 4 m, lalu ke arah barat 4 m, kemudian ke arah selatan 6 m. tentukan perpindahan ahmad ?? tolong ya pliss


Jawaban:

Perpindahan = 6m;

Penjelasan:

Karena timur barat bolak -- balik pada jarak sama sehingga balik ke tempat semula jadi perpindahan nya cuma dari titik semula ke selatan yaitu 6m.


13. Ahmad bersepeda melaju ke arah selatan 42 KM kemudian ke arah barat 16 M dan ke arah utara 30 m dalam waktu 20 detik data yang benar yang menunjukan dari perjalanan bersepedah nya ahmad​


Jawaban:

Penjelasan:

D


14. Ahmad berjalan ke timur sejauh 80 m kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 30 m dan berbelok lagi ke arah barat sajauh 50 m. Perjalanan tersebut memerlukan waktu 50 sekon. Berapakah kelajuan rata rata ahmad dalam perjalanannya


dik; s= 80+30+50
        = 160 m
       t=50 sekon
dit; v.....?
jwb; v= s/t
         = 160 m/50 s
         = 3.2 m/s

15. teliti! 1. Ahmad bersepeda melaju ke arah Selatan 42 m, kemudian ke arah Barat 16 m dan ke arah Utara 30 m dalam waktu 20 detik. Data manakah yang benar yang menunjukkan dari perjalanan bersepedanya Ahmad?​


Data yang benar yang menunjukkan dari perjalanan bersepedanya Ahmad adalah data A. Jawaban A. Jarak yang ditempuh Ahmad 88 m sedangkan perpindahannya 20 m. Kelajuan Ahmad adalah 4,4 m/s sedangkan kecepatannya 1 m/s.

Pembahasan

JARAK, PERPINDAHAN, KECEPATAN, DAN KELAJUAN

Benda dikatakan bergerak terhadap titik acuannya jika ada perpindahan terhadap titik acuannya. Jarak yang ditempuh benda adalah seluruh panjang semua lintasannya.

Jarak = jumlah semua lintasan.Perpindahan = jarak terdekat dari titik awal (start) ke titik akhirnya (finish).

Jarak dan kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan dan kecepatan termasuk besaran vektor.

Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu tempuhnya.

Kecepatan merupakan perbandingan antara perpindahan dengan waktu tempuhnya.

Kelajuan = [tex]\frac{Jarak}{Waktu}[/tex]Kecepatan = [tex]\frac{Perpindahan}{Waktu}[/tex]

Kelajuan dan kecepatan memiliki satuan internasional m/s.

Diketahui:

Soal tidak lengkap, harusnya disertai pilihan. Saya sertakan pilihan di lampiran 1.S₁ = 42 m ke selatan.S₂ = 16 m ke barat.S₃ = 30 m ke utara.waktu = 20 s

Ditanya:

Data yang benar?

Penjelasan:

Perhatikan gambar pada lampiran kedua.

Ahmad bergerak dari A ke B sejauh 42 m.Lalu dari B ke C sejauh 16 m.Lalu dari C ke D sejauh 30 m.Titik awal A.Titik akhir D.Maka perpindahan = AD.

Jarak = S₁ + S₂ + S₃

Jarak = 42 + 16 + 30

Jarak = 88 m

Perhatikan gambar lintasan di lampiran kedua.

DE = CBCD = BEAE = AB - BE = 42 - 30 = 12 m

Lihat Δ AED.

[tex]AD^2 = AE^2 + DE^2[/tex]

[tex]AD^2 = 12^2 + 16^2[/tex]

[tex]AD^2 = 144 + 256[/tex]

[tex]AD^2 = 400[/tex]

AD = [tex]\sqrt{400}[/tex]

AD = 20 m

Perpindahan = 20 m

Kelajuan = [tex]\frac{Jarak}{waktu}[/tex]

Kelajuan = [tex]\frac{88}{20}[/tex]

Kelajuan = 4,4 m/s

Kecepatan = [tex]\frac{Perpindahan}{waktu}[/tex]

Kecepatan = [tex]\frac{20}{20}[/tex]

Kecepatan = 1 m/s

Data yang benar yang menunjukkan dari perjalanan bersepedanya Ahmad adalah data A.

Jawaban A.

Pelajari lebih lanjut

Jarak dan Perpindahan https://brainly.co.id/tugas/33128276

Jarak dan Perpindahan https://brainly.co.id/tugas/23198292

Kecepatan dan Kelajuan https://brainly.co.id/tugas/23192057

Detail Jawaban

Kelas : VII

Mapel : Fisika

Bab : Gerak Lurus

Kode : 7.6.7.

#JadiRankingSatu


16. Ahmad naik motor melaju ke arah Utara sejauh 140km, kemudian ke arah Timur sejauh 10km, serta terakhir ke arah Selatan sejauh 90km.tentukaj jarak Ahmad sekarang ke tempat semula Jika benar, IMBALAN JADI JAWABAN TERBAIK


Jawaban :

Jadi, jarak Ahmad sekarang ke tempat semula adalah :

1026.

Penjelasan dengan langkah-langkah :

#Maaf kalau salah

#Semoga bermanfaat.


17. Ahmad naik motor melaju ke arah Utara sejauh 140km, kemudian ke arah Timur sejauh 10km, serta terakhir ke arah Selatan sejauh 90km.tentukaj jarak Ahmad sekarang ke tempat semula Jika benar, IMBALAN JADI JAWABAN TERBAIK


Penjelasan dengan langkah-langkah:

S(u) = 140 km

S(t) = 10 km

S(s) = 90 km

S total = √S(u)² + S(t)² + S(s)²

S total = √140² + 10² + 90²

S total = √19600 + 100 + 8100

S total = √27.800

S total = √278 x 100

S total = 10√278 km

~MathJawaban:Utara = 140 Km.Timur = 10 Km.Selatan = 90 Km.

Penyelesaian:Jarak = √N(U)² + N(T)² + N(S)²= (√140² + 10² + 90²) Km.= (√19.600 + 100 + 8.100) Km.= (√27.800) Km.= (√278 × 100) Km.= 10√278 Km.

[tex]semoga \: bermanfaat. \\ makasih \: poinnya.[/tex]

18. Ahmad bersepeda ke selatan 30 m, ke barat 40 m, maka perpindahan Ahmad adalah .... m​


Jawaban:

jawabnnya 50

Penjelasan:

itu pakai Phytagoras

39 m sebagai a, 40 m sebagai b

maka dicari c

rumus Phytagoras adalah C²=a²+b²


19. ! 1. Ahmad bersepeda melaju ke arah Selatan 42 m, kemudian ke arah Barat 16 m dan ke arah Utara 30 m dalam waktu 20 detik. Data manakah yang benar yang menunjukkan dari perjalanan bersepedanya Ahmad?​


Jawaban:D

Penjelasan:


20. Ahmad bersepeda menuju ke arah selatan 42 KM kemudian ke arah barat 16 M dan ke arah utara 30 m dalam waktu 20 detik berapa jarak,perpindahan,kelajuan,kecepatannya​


Jawaban:

12kilometer

Penjelasan:

maaf kalau salah


Video Terkait

Kategori ujian_nasional